Prawo pacjenta do ciągłości leczenia. Prof. Dorota Karkowska

Rozmowa Szkoły Motywacji z prof. Dorotą Karkowską. Prof. dr hab. n. praw. Dorota Karkowska – Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy IPPiEZ. Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Założycielka Fundacji Ius Medicinae, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z ramienia organizacji pacjentów; Doradca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Szkolenia

Patronat honorowy